Pedagógiai Program

Pedagógiai alapelvünk

Az óvodapedagógusok, pedagógiai
asszisztensünk, valamint a dadus nénik személye minta
és modell óvodásaink számára. Cselekedeteikkel, szavaikkal alakítják,
formálják a gyerekek személyiségét. A szeretet, kölcsönös bizalom, a családias
légkör, a sok közös
élmény meghatározza a nevelésünk folyamatát.

Óvodánk nevelésének feladatai

Olyan gyermekek nevelése, akik szeretik,
védik a természetet és rendszeres mozgással egészségesen tudnak és akarnak
élni. Rendelkezzenek olyan készségekkel jártasságokkal, amellyekkel az iskolában
és a mindennapokban helyt tudnak állni.<br>Kiemelten kezeljük a sajátos
nevelési igényű gyermekeket, és feladatunknak tekintjük az ide járó
gyermekekben kialakítani a másság elfogadását.

Óvodánk kiemelt nevelési feladatai

Környezet tevékeny megismerése
(évszakonként kirándulások, természetjáró programok, múzeumok látogatása,
tanulmányi séták,…stb.) közvetlen tapasztalatszerzés által.

Fokozatosságra épülõ, intenzív&nbsp; mindennapos
testi nevelés csoportszobában, illetve udvaron.<br>Esztétikai nevelésünk folyamán megalapozzuk az irodalom
szeretetét a mesékkel-versekkel, dalosjátékokkal, mondókákkal, énekekkel.

Elõsegítjük a képi gondolkodás fejlõdését a fantáziavilág képi, téri
megjelenítését a rajzolással, mintázással, kézimunkával, barkácsolással,
gyurmázással, díszítéssel, festéssel.