Pedagógiai Program

Pedagógiai alapelvünk

Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensünk, valamint a dadus nénik személye minta
és modell óvodásaink számára. Cselekedeteikkel, szavaikkal alakítják, formálják a gyerekek személyiségét. A szeretet, kölcsönös bizalom, a családias légkör, a sok közös élmény meghatározza a nevelésünk folyamatát.

Óvodánk nevelésének feladatai

Olyan gyermekek nevelése, akik szeretik, védik a természetet és rendszeres mozgással egészségesen tudnak és akarnak élni. Rendelkezzenek olyan készségekkel jártasságokkal, amellyekkel az iskolában és a mindennapokban helyt tudnak állni. Kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű gyermekeket, és feladatunknak tekintjük az ide járó gyermekekben kialakítani a másság elfogadását.

Óvodánk kiemelt nevelési feladatai

Környezet tevékeny megismerése (évszakonként kirándulások, természetjáró programok, múzeumok látogatása, tanulmányi séták…stb.) közvetlen tapasztalatszerzés által.

Fokozatosságra épülõ, intenzív mindennapos testi nevelés csoportszobában, illetve udvaron. Esztétikai nevelésünk folyamán megalapozzuk az irodalom szeretetét a mesékkel-versekkel, dalosjátékokkal, mondókákkal, énekekkel.

Elõsegítjük a képi gondolkodás fejlõdését a fantáziavilág képi, téri megjelenítését a rajzolással, mintázással, kézimunkával, barkácsolással, gyurmázással, díszítéssel, festéssel.