Óvodánkról

Óvodánk 4 csoportszobával rendelkező, családias hangulatú intézmény. 
Csoportjaink ideális létszámmal (Max.20 gyermek egy csoportban) működnek, mely teret és lehetőséget biztosít a gyerekek egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történő egyéni és csoportos fejlesztésre. A szülőket nevelőpartnereknek tekintjük, hiszen az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést. Nevelésünk nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül,
ezért az összhangban nevelés elengedhetetlen követelmény számunkra. Intézményünk pedagógusai és az őket segítő kollégák gyermekeket tisztelő, szerető, hivatásukhoz értő, megújulni tudó, színes egyéniségek.
Nagy hangsúlyt helyezünk a differenciált fejlesztésre, nevelésre az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontos számunkra az innováció, a folyamatos fejlődés. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelését egyéni fejlesztési tervek alapján végezzük.

A pedagógiai programunk kiemelt elemei:

Környezet tevékeny megismerése – Állatbarát pedagógia
Az óvodai nevelésünk során az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről, biztosítjuk a mással nem helyettesíthető szabad játékot és a gyermek egyéni életkorspecifikus képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítését. A rendszeresen szervezett kirándulásaink alkalmával lehetőséget teremtünk arra, hogy a
gyermek az őt körülvevő környező világról, szülőföldünkről és a helyi hagyományokról, sajátosságokról ismereteket szerezzen. Fontosnak tartjuk, hogy az életkoruknak megfelelő ismeretek birtokába jussanak, amelyek segítik őket a biztos eligazodásban, tájékozódásban. Értékeink között alapvető a környezet óvása, védelme, a környezettudatosság alakítása, az állatszeretet és állatvédelem. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy közvetlen tapasztalás útján ismerkedjenek meg a természeti és társadalmi környezettel, és képet alkossanak annak a formai, mennyiségi, téri viszonyairól.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek minden olyan spontán és tudatosan tervezett tevékenységben részt vegyen, amely a környezet ápolását és védelmét szolgálja, valamint a fenntarthatóság megalapozását, kialakítását, amelynek hatására a későbbiekben környezettudatos felnőtté válik.

Mozgás, testi nevelés
A változatos mozgásokkal komoly fejlesztő hatást érünk el a gyermek testi képességeinek kialakulásában, fejlődésében, egészséges életmódjának megalapozásában, kialakításában, a gondolkodásában, beszédfejlődésében, a tanulási zavarok megelőzésében, az iskolai életre való felkészítésben. A gyerekek intenzív mozgásigényének kielégítését, pszichomotoros
készségeinek, képességeinek fejlesztését egyedi módon, változatos sporteszközök használatával és a gyerekek életkorának megfelelő, a napirendben megjelenő, hosszabb időtartamú mindennapos testneveléssel biztosítjuk. A spontán, szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos tevékenységek, amelyek
komplex módon beépülnek a gyermek fejlesztésébe.

 

 

 

.